메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

LG Display (Dưới đây gọi là ‘Công ty’) tuân thủ trung thành các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân như 'Luật bảo vệ thông tin cá nhân' và cố gắng hết sức để bảo vệ quyền và lợi ích của chủ thể thông tin bằng cách thiết lập Chính sách xử lý thông tin cá nhân căn cứ theo các quy định của pháp lý có liên quan.

Công ty sẽ thông báo về mục đích và phương thức sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập được thông qua Chính sách xử lý thông tin cá nhân cũng như các biện pháp đang được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân.

TOP